Jeugdwet

Ieder kind heeft recht op goede zorg en moet zich op zijn eigen manier kunnen ontwikkelen. Jeugdzorgtrajecten zijn vaak gebonden aan vaste protocollen. Kids4ward werkt anders, wij werken niet via een vast protocol, maar denken out-of-the-box.
Bij ons staat het kind en zijn omgeving centraal. In al onze trajecten komt het kind niet naar ons toe, maar komen wij naar het kind. Problemen die kinderen moeten immers aangepakt worden in de situatie waar ze voorkomen. Daarbij vinden wij dat het kind en de ouders samen de regie hebben. Samen met ouders en kind stellen wij de hulpvraag en de doelen op. Wij denken daarbij graag in mogelijkheden, in plaats van onmogelijkheden.

Kids4ward heeft een gedragsdeskundige, een onderwijskundige en een orthopedagoog in dienst. Deze orthopedagoog is ook in bezit van een SKJ-registratie. Ieder van hen heeft hun eigen specialisme en een eigen taak in ons ondersteuningsproces. Op die manier proberen we de ondersteuning zo passend mogelijk te maken. Omdat wij ook ervaring hebben in en met het onderwijs kunnen wij onze begeleiding niet allen thuis bieden, maar kunnen we kinderen ook begeleiden bij problemen die ze op school tegenkomen. Zo kunnen we, als dat nodig is, de hele leefomgeving van het kind meenemen in onze begeleidingstrajecten.

KIds4ward wil net de bijzondere stap vooruit zijn voor alle kinderen, pubers en jeugdigen die ons nodig hebben. Door onze out-of-the-box aanpak kunnen wij vaak voorkomen dat kinderen terecht komen in de duurdere jeugdzorg.

WMO

Soms lopen mensen even vast in hun leven. Dan lukt het even niet meer in de thuissituatie en is er extra ondersteuning nodig. Individuele ondersteuning, maar soms ook ondersteuning voor het hele gezin. Ondersteuning die mensen weer in hun kracht zet en hen helpt om weer optimaal te kunnen deelnemen aan de samenleving.
Als het even niet meer lukt en er extra ondersteuning nodig is, kan Kids4ward daarbij helpen. Wij bieden ondersteuning, die past bij persoonlijke situatie van onze client. De client is daarbij degene die de richting bepaald. Samen met de client formuleren we de hulpvraag, kijken we welke ondersteuning nodig is en maken we een begeleidingsplan. Samen zorgen we er dan voor dat de client weer in zijn of haar kracht komt te staan. Samen zorgen we er voor dat de client weer de bijzondere stap vooruit kan maken.

Kids4ward heeft bij verschillende Twentse gemeenten een contracten om jeugdzorg en WMO aan te bieden, want iedereen moet een bijzondere stap vooruit kunnen maken.

Meldcode

Wat is de meldcode?
Iedere jeugdzorgaanbieder moet zich houden aan de meldcode, dit geldt ook voor Kids4ward. De meldcode is een stappenplan van vijf stappen.
Hierin wordt genoemd wat wij moeten doen bij vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Het gaat hierbij niet alleen om vermoedens van fysiek geweld, maar ook om vermoedens van psychisch of seksueel geweld en vermoedens van verwaarlozing.
De vijf stappen zijn een leidraad bij het besluit om wel of geen advies in te winnen en/of een melding te doen bij Veilig Thuis Twente.

De meldcode bestaat uit de volgende 5 stappen
Stap 1: Het in kaart brengen van signalen en deze met de ouders bespreken
Stap 2: Advies vragen
Stap 3: Gesprek met de ouders of met de jongere (als deze 16 of ouder is)
Stap 4: Wegen van de ernst van de zorg in samenwerking met Veilig Thuis Twente
Stap 5: Beslissen hulp organiseren of melden bij Veilig Thuis Twente

Zorg rondom veiligheid delen mèt ouders en hulp geven áán ouders

Ouders zijn voor ons belangrijk in het aanpakken van de zorgen rondom kinderen. Daarom vinden we de samenwerking met ouders erg belangrijk, alleen als we samenwerken kunnen we het meest bereiken en het gaat daarbij altijd om het belang van het kind. De meldcode is in eerste instantie vooral bedoeld om ouders zo vroeg mogelijk op de hoogte te stellen en te houden van de zorg rondom de veiligheid van hun kind. Het kan dan gaan om opvoedkundige vaardigheden van de ouders, maar ook over de algemene veiligheid van het kind. De meldcode is daarbij richtinggevend en helpt om de zorgen bespreekbaar te maken. Als ouders geen hulp willen accepteren, maar de zorgen blijven bestaan, dan kan besloten worden om advies in te winnen of een melding te doen bij Veilig Thuis Twente.

Meldrecht is geen meldplicht

De meldcode is nadrukkelijk geen meldplicht. Organisaties zijn verplicht een meldcode te hebben, professionals zijn verplicht te handelen volgende de stappen van de meldcode, maar het doorlopen ervan hoeft niet te leiden tot een melding.
In de Wet meldcode is wel opgenomen dat professionals het recht hebben te melden bij Veilig Thuis. Ook als gezinsleden daar geen toestemming voor geven. Het meldrecht houdt in dat professionals persoonsgegevens van volwassenen en kinderen mogen doorgeven aan Veilig Thuis, zodat zij een onderzoek naar de gezinssituatie kunnen starten. Bovendien mogen professionals informatie geven als Veilig Thuis daarom vraagt.

Een afwegingskader ondersteunt een beroepskracht met vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling in stap 5 van de Meldcode kindermishandeling.
Dit afwegingskader beschrijft wanneer een melding noodzakelijk is en hoe goede hulp eruit ziet. In het afwegingskader is opgenomen dat je vermoedens van acute of structurele onveiligheid altijd meldt bij Veilig Thuis.

https://www.afwegingskadermeldcode.nl/

Bij zorgen vullen we altijd een risico analyse in. Kids4ward heeft hiervoor 2 instrumenten namelijk de ARIJ en de LIRIK.
Met deze instrumenten kunnen we in kaart brengen in hoeverre de een kind het risico loopt in een onveilige situatie terecht te komen, en wat het risico is dat hij zelf grensoverschrijdend gedrag gaat vertonen.

Vragen of meer informatie over de meldcode?

Voor meer informatie over meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling kunt u contact opnemen met onze aandachtsfunctionaris kindermishandeling, Chris Voorpostel. Hij is telefonisch te bereiken via 06-15620994 of per e-mail: chris@kids4ward. Meer informatie over de meldcode? Kijk op www.meldcode.nl