Thuiszitters

Wat wordt er verstaan onder thuiszitters?

Ondanks het feit dat we in Nederland te maken hebben met passend onderwijs en er voor alle kinderen een passende plek in ons onderwijssysteem zou moeten zijn, zijn er in ons land dagelijks duizenden kinderen, die niet naar school gaan en dus geen onderwijs volgen. In de volksmond worden deze leerlingen vaak gelabeld als ‘thuiszitter’.

Dat deze kinderen thuiszitten kan verschillende oorzaken hebben. Wat de reden ook is, thuiszitters genieten hierdoor geen onderwijs. Zij verliezen het ‘leerrecht’ zoals de kinderombudsman dit benoemde in zijn rapport ‘van leerplicht naar leerrecht’. Door het niet volgen van het reguliere lesprogramma op school ontwikkelen thuiszitters een leerachterstand en raken soms zelfs in een sociaal isolement. Vaak ontwikkelen deze kinderen faalangstige symptomen, raken gedemotiveerd en worden zelfs depressief. Dit heeft ook zijn weerslag op het gezin.

Kids4ward biedt hulp en begeleiding aan de thuiszittende leerling en diens opvoeders. De belangrijk is daarbij dat er naar het kind geluisterd wordt. Vaak weet het kind zelf heel goed wat er nodig is. Stapsgewijs, met een plan op maat, helpen wij ‘het volgen van onderwijs’, in welke vorm dan ook, weer op gang te krijgen.

Wil je meer informatie over de trajecten voor ’thuiszitters’? Neem dan contact met ons op.