Schoolhond

Een hond op school? Steeds vaker geven scholen aan een schoolhond te willen inzetten binnen het onderwijs. Welke visie ligt daar onder? Wat is de meerwaarde van de hond op school?
De mogelijkheden om de hond op school in te zetten zijn legio. Het is echter wel van groot belang dat er goed wordt nagedacht over de ‘wie, wat, hoe en waarom’ alvorens de hond daadwerkelijk wordt ingezet. Het begeleiden en opleiden van een (school)hond vraagt verantwoordelijkheid en inzet van het gehele schoolteam.

Begeleiding

Kids4ward heeft de ervaring en kennis in huis om het ‘school hulphond’ traject binnen scholen van begin tot eind te begeleiden. Voordat er daadwerkelijk een hond op school komt, zal er goed gekeken moeten worden naar de implementatie en de juiste stappen binnen dit bijzondere proces.

Wij begeleiden vanaf de eerste gedachte met betrekking tot een hond op school tot de daadwerkelijke inzet van schoolhonden. Kids4ward heeft de kennis en tools in huis om er zorg voor te dragen dat dit proces verantwoord en verloopt. Hierbij staan het belang en welzijn van de hond voorop.

Hoe zet je een schoolhond in?

Een schoolhond vraagt niet enkel om een goed opgeleide en getrainde hond, maar ook om een heel scala randvoorwaarden. Scholen hebben vaak veel vragen over de juiste manier van inzetten en aanschaffen van de hulphond op school;

  • Hoe zorg kunnen we er zorg voor dragen dat leerlingen op een goede manier met de hond omgaan?
  • Hoe zorgen we voor een rustige, veilige plek voor de hond binnen school?
  • Hoe betrekken we ouders in dit proces?
  • Hoe kunnen we schoolhonden onderwijskundig inzetten?
  • Enz.

Iedere school is anders, maar ook iedere hond is anders. Daarom vraagt de inzet van een hond om maatwerk. Kids4ward heeft ervaring met de inzet van de hond op school. Wij zijn onderwijskundige onderlegd en kennen het reilen en zeilen binnen een school. Dat draagt bij wanneer wij meedenken over hoe de hond het beste ingezet kan worden op een specifieke school. Op die manier zorgen we ervoor dat de inzet van hond op school, een succes wordt. Goede implementatie is hierbij belangrijk. Je kunt de invoering van schoolhond maar één keer goed doen.

Compleet begeleidingstraject

Kids4ward heeft het bijzondere begeleidingstraject; “De schoolhond, van gedachte, tot inzet!” ontwikkeld. Samen met de school doorlopen wij het hele traject, of het nu gaat om het organiseren van een ouderavond, voorlichting aan het team, schrijven van implementatieplannen, ontwikkelen van lessen of scholing van teamleden en leerlingen. Wij zijn voornemens het inzetten van school hulphonden een groot succes te maken. Scholen die wij begeleiding hebben geboden, kunnen ook na het traject terugvallen op onze expertise.

Noot: Het belang van het dier staat altijd voor op. Een traject wordt pas een succes als het dier zich prettig, veilig en vertrouwd voelt.

Begeleiding op maat met honden, speciaal voor scholen.

Passend onderwijs vraagt qua ondersteuningsbehoeften steeds meer van scholen. Van scholen wordt verwacht dat ze steeds meer inspelen op de onderwijsbehoeften van leerlingen wat mogelijkheden biedt met betrekking tot maatwerktrajecten. Scholen ontvangen een steeds grotere range aan leerlingen met een ontwikkelings- of persoonlijkheid stoornis of een combinatie van beiden. Van scholen wordt verwacht dat zij deze leerlingen passende ondersteuning bieden middels passende materialen en methoden. Kids4ward beschikt over een heel bijzondere methodiek waarbij de in te zetten materialen onze twee opgeleide en getrainde schoolhulphonden zijn. Leerlingen zouden veel baat kunnen hebben bij de ondersteuning van een hond.

Kids4ward kan met de hulphonden uw school bezoeken om een leerling, een groepje leerlingen of een hele klas te begeleiden.

Onze schoolhulphonden kunnen worden ingezet voor:

  • Vergroten van de concentratie
  • Vergroten van het zelfvertrouwen
  • Vergroten van het leesplezier, -niveau
  • Vergroten van motorische vaardigheden
  • Helpen bij (honden)angst

Voor scholen heeft Kids4ward een aangepaste variant van onze eigen Bikkel & Banjertraining. De schoolversie van de Bikkel & Banjertraining is specifiek gericht op het vergroten van sociale vaardigheden.