Thuiszitters

Thuiszitters kinderen die veel thuis zijn

Wat wordt er verstaan onder thuiszitters?
In Nederland zijn er worden er dagelijks duizenden kinderen geteld die niet naar school gaan, geen onderwijs volgen. In de volksmond worden deze leerlingen vaak gelabeld als ‘thuiszitter’. Het ministerie van onderwijs noemt kinderen die geen onderwijs volgen ‘thuiszittende’ leerlingen. Het ministerie bedoelt hiermee de verzuimende kinderen die leerplichtig zijn (kinderen van 5 tot 18 jaar). Thuiszitters kinderen die veel thuis zijn

Wat biedt Kids4ward?
Er zijn leerlingen die langere tijd niet naar school gaan, kunnen of willen. Daar kunnen verschillende oorzaken aan ten grondslag liggen. Deze thuiszitters genieten hierdoor geen onderwijs, verliezen het leerrecht zoals de kinderombudsman dit benoemde in zijn rapport ‘van leerplicht naar leerrecht’. Door het niet volgen van het reguliere lesprogramma op school ontwikkelen thuiszitters een leerachterstand, geraken in een sociaal isolement, ontwikkelen faalangstige symptomen, zijn gedemotiveerd en worden soms zelfs depressief. Kids4ward kan hulp en begeleiding bieden aan de thuiszittende leerling en diens opvoeders. Stapsgewijs en met een plan op maat helpen wij het volgen van onderwijs weer op gang te krijgen. Hierin vervullen wij een coachende en adviserende rol.

De tarieven voor trajecten thuiszitters staan uitgewerkt in onze prijslijst.